Дава се възможност на всеки битов потребител, ако намери оферта с по-изгодна цена да смени доставчика. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма стартира обществено обсъждане на промените в Закона за енергетиката.

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма стартира обществено обсъждане на промените в Закона за енергетиката. Измененията въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива 2009/72/ЕС за общите правила за вътрешния пазар на електрическа енергия и Директива 2009/73/ЕС за общите правила завътрешния пазар на природен газ.

Основните предложения в проекта са отделяне на дейностите по производство, доставки и снабдяване от преносните мрежи и опериранетоим, засилване правомощията на националния енергиен регулатор, улесняване на трансграничната търговия с енергия, насърчаване натрансграничното коопериране и инвестиции, повишаване прозрачността на пазара по отношение на мрежовото опериране и снабдяването, подобрена защита интересите на потребителите и увеличаване на солидарността между държавите членки.

Защита интересите на  потребителите

В проекта за ЗИД на ЗЕ е отделено специално внимание на мерките за защита на клиентите. В Глава трета на закона се създава специален, нов раздел VІ – "Мерки за защита на крайните клиенти". Разширява се обхвата на договорите между потребители и енергийните предприятия, като се цели по голяма информираност на клиентите относно техните права. Това трябва да доведе до разумно управление на потреблението на енергия.

В договорите ще се съдържа задължително информация за условията за едностранно прекратяване на отношенията от потребителя без допълнително плащане. В него ще са описани възможностите за замяна на доставчика на енергия: условия и ред за прихващане и възстановяване на суми при неспазване на изискванията за качество на договорените услуги, включително неточно или забавено фактуриране, правата на потребителите на енергийни услуги, включително информация относно процедурата по разглеждането и произнасянето по жалби. Дава се възможност за всеки битов клиент да излезе на свободния пазар, ако намери оферта с по изгодна цена от регулираната.

"Защитени потребители"
В проекта на закона се прави стъпка към по ясно разграничаване на потребителите, които купуват енергия по регулирана ценa при гарантирано предоставяне на услугата – така наречените "защитени потребители". Без изрично да ги назовава "защитени потребители", на практика с промените законът предвижда, че това ще са всички битови клиенти и най-малките фирми. Всички други потребители ще купуват енергия на свободния пазар или от доставчика от последна инстанция. Доставчици от последна инстанция ще са както НЕК, така и крайните снабдители на електрическа енергия – по отношение на клиентите съответно присъединени към преносната или разпределителните мрежи. С въвеждането на фигурата на доставчика от последна инстанция, проекта на закон цели да регламентира и гарантира доставката на електроенергия за тези потребители, които са излезли от квотата на защитени потребители, но все още не са избрали доставчик от свободния пазар.

"Уязвими клиенти"
С промените в Закона за енергетиката се прилагат принципите в евродирективите за защита на «енергийно бедни» клиенти. Това ще са клиенти, които изпитват затруднения при заплащане на своето енергийно потребление. Условията за попадане на клиент в тази група ще бъдат определени с Наредба от Социалното министерство и МИЕТ и ще почиват на определени критерии за социална уязвимост.

Роля на регулатора
Предложенията за законодателните промени са свързани с подчертаната роля на регулатора на пазара на електроенергия и природен газ. Комисията ще наблюдава прилагането на всички мерки, за защита на потребителите,  възможния им ефект върху вътрешната и международната конкуренция и ще информира Европейската комисия за всички промени в тях. Комисията ще контролира изпълнението на задължението на лицензиантите за предоставянето на данни на клиентите за потреблениетоим.

Тя ще наблюдава отварянето на пазара и развитието на конкуренцията в секторите на едро и на дребно. При изпълненията на задълженията си, ДКЕВР ще сътрудничи с Комисията за защита на конкуренцията и с Комисията за защита на потребителите, като при необходимост може да ги сезира с оглед образуване на производство по реда на Закона за защитана конкуренцията, съответно по реда на Закона за защита напотребителите.Засилената роля на регулатора е изискване на европейските директиви и е гаранция за ефективно функциониращ и конкурентен енергиен пазар.

Независимост на преносния оператор
В проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката е предвидено въвеждане на нова Глава 8 А, в която е описан избраният от нашата страна модел на отделяне на оператора на преносна мрежа за електроенергия и природен газ   моделът "независим преносен оператор". Този модел предвижда преносният оператор, като част от вертикално интегрирано предприятие, да бъде собственик на активите, които са му необходими за упражняване на дейността, както и да бъде напълно независим като форма и структура на управление, финансови итехнически възможности и човешки ресурси от производството и доставките на електроенергия и природен газ.

За тази цел за оператора са предвидени редица задължения, както и съответстващи им правомощия за контрол на комисията, с оглед осигуряване на реална независимост на оператора. За удостоверяване на независимостта, като условие за извършване на дейността на оператора, в закона се предвижда процедура за сертифициране на оператора. Решението за сертифициране се съгласува с Европейската комисия и се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Целта на законовата реформа в тази сфера е основно адекватно развитие на мрежата,  осигуряване на равнопоставен достъп до нея и в следствие на това   развитие на конкурентна среда на пазара на електроенергия и природен газ.

Премахване на текста от закона, забраняваща "Такса електромер"
Мотивът за премахването на този текст от закона е основно целта дабъдат използвани по ясни термини, тъй като понятие "такса електромер" при настоящото ценообразуване няма. Механизмът на ценообразуване за достъп и пренос осигурява покриването на разходите за електромери, които са част от съответната мрежа, поради което не може да се предвиди допълнително заплащане ("такса електромер") за нещо, което евече платено.

Дискусионен е механизмът за определяне на стойността на услугата за достъп до разпределителна мрежа, който да се определя на база предоставена мощност или на база "постоянна цена" (която не зависи от потреблението). Мотивите за това са, че осигуряването на достъп е свързано с постоянни разходи, независещи от консумацията на електрическа енергия, които са за резервиране на мощност (капацитет) в мрежата и поддръжка на съоръженията за присъединяване. С въвеждане на постоянна цена за достъп тези разходи се заплащат от потребителя, за когото те са направени и не натоварват другите потребители. Това стимулира хората да искат редуциране на предоставените мощности или преустановяване на присъединявания и измервателни точки, за които няма консумация на електрическа енергия.

Ефектът от тази мярка е оптимизация на режимите на работа на съоръженията от мрежите, освобождаване на резервиран капацитет за нови потребители и намаляване на разходите за развитие и поддръжка на мрежата, т.е. това е мярка за повишаване на енергийната и икономическа ефективност на дейността разпределение на електрическа енергия.

Въвеждането на тази цена за достъп за стопански потребители не е предизвикало негативни реакции, а по оценка на електроразпределителното дружество има положителен ефект във връзка с енергийната ефективност.

сряда, 09 ноември 2011

Енергоинвестмънт АД © 2020 | Права за ползване | Декларация за поверителност | Настройки на бисквитките|Уеб дизайн