Енергоинвестмънт АД

 • „Енергоинвестмънт“ АД е създадена през 2009 г. в град София
 • Лицензиран търговец на електроенергия с лицензия № Л-330-15/21.06.2010 г. издадена от ДКЕВР
 • Активен участник на свободния пазар на електроенергия
 • „Енергоинвестмънт“ АД притежава сертификат за качество по стандарт ISO 9001:2008, относно всички дейности свързани с търговията на електроенергия
 • „Енергоинвестмънт“ АД осъществява дейността си на територията на цяла България

 

 

 • „Енергоинвестмънт“ АД е доставчик на електроенергия на свободния пазар
 • „Енергоинвестмънт“ АД Ви предлага възможност за намаляване на месечните разходи за електроенергия без каквито и да било инвестиции от Ваша страна
 • „Енергоинвестмънт“ АД предлага възможност за изготвяне на индивидуални потребителски решения, съобразявайки се с профила на потребление на всеки отделен клиент

 

 

 • „Енергоинвестмънт“ АД предлага услугата доставка на електрическа енергия на свободния пазар
 • „Енергоинвестмънт“ АД работи с кратки и ясни договори без скрити клаузи
 • Организиране на база от данни за потреблението на електроенергия за всеки клиент
 • Изготвяне на прогнозни почасови графици за потреблението на електрическа енергия на нашите клиенти
 • Поемане на небалансите между планираните количества и реално измерената енергия от средствата за търговско мерене

 

Първи график на обект

График след 1 месец

 

 • Пазарът на електрическа енергия в страната се организира и администрира от Електроенергийния системен оператор (ЕСО)
 • Свободния пазар на електроенергия дава възможност на потребителите свободно да договарят цената на електроенергията с избрания от тях доставчик.
 • Доставките на електроенергия на свободния пазар се осъществяват на базата почасови товарови графици за потреблението на електроенергия.
 • Допълнителни разходи за участниците на свободния пазар възникват тогава, когато заявените от тях почасови графици за потребление се различават от реалната консумация на електроенергия.
 • За всеки час се определят разликите между заявеното и реално измереното количество електроенергия
 • При наличие на положителна разлика – енергиен “излишък”, при отрицателен – енергиен “недостиг”
 • Всяко отклонение от прогнозираното потребление се санкционира финансово
 • „Енергоинвестмънт‘‘ АД поема всички небаланси на своите клиенти
 • Клиентите на ‘’Енергоинвестмънт’’ АД заплащат измерената от уредите за търговско мерене активна електрическа енергия
 • Осъществяването на максимално точни прогнози води до извличане на максимален финансов ефект
 • Отговорност за непрекъснатост на електрозахранването и качество на електрическата енергия – мрежовите услуги остават отговорност на съответното електроразпределително предприятие в съответния електроразпределителен район
 • Участие в балансиращи групи – намаляване на отрицателния финансов ефект върху участниците в групата
 • При агрегиране на небалансите на участниците в балансиращата група се реализират спестявания
 • Спестяванията се разпределят между участниците в балансиращата група съгласно Правилата за търговия с електроенергия (ПТЕЕ) и Правилата за разпределяне на небалансите в дадената балансираща група
 • Механизъм на закупуване на електроенергия от свободния пазар
 1. Избор на доставчик, който да е търговец на електроенергия със статус „Активен“
 2. Регистриране като участник на свободния пазар –процедурата по извеждането на свободния пазар се извършва напълно безплатно от „Енергоинвестмънт“ АД
 3. Възможност за упълномощаване на наш служител, който да извърши цялата процедура от ваше име, което ще ви спести време и усилия

 

 

 • Технически ограничения – меренето на електрическата енергия трябва да се осъществява с електромери с дистанционно отчитане
 • Възможност за упълномощаване на наш представител, който да представлява клиента пред електроразпределителното предприятие – спестявате време и усилия
 • Изготвяне и подаване на Заявление за предоставяне на достъп до ЕРМ на съответното електроразпределително предприятие
 • Изготвяне на договори за достъп и пренос на електроенергия по ЕРМ на електроразпределителното предприятие
 • Погасяване на текущите задължения към настоящия доставчик
 • Подаване на Заявление за смяна на Доставчик на електроенергия и координатор на балансираща група
 • Осъществяване на смяната на доставчик на електроенергия

 

Енергоинвестмънт АД

Свалете презентация на Power Point Свалете презентацията на Power Point

Енергоинвестмънт АД © 2020 | Права за ползване | Декларация за поверителност | Настройки на бисквитките|Уеб дизайн