• Пазарът на електрическа енергия в страната се организира и администрира от Електроенергийния системен оператор (ЕСО)
 • Свободния пазар на електроенергия дава възможност на потребителите свободно да договарят цената на електроенергията с избрания от тях доставчик.
 • Доставките на електроенергия на свободния пазар се осъществяват на базата почасови товарови графици за потреблението на електроенергия.
 • Допълнителни разходи за участниците на свободния пазар възникват тогава, когато заявените от тях почасови графици за потребление се различават от реалната консумация на електроенергия.
 • За всеки час се определят разликите между заявеното и реално измереното количество електроенергия
 • При наличие на положителна разлика – енергиен “излишък”, при отрицателен – енергиен “недостиг”
 • Всяко отклонение от прогнозираното потребление се санкционира финансово
 • „Енергоинвестмънт‘‘ АД поема всички небаланси на своите клиенти
 • Клиентите на ‘’Енергоинвестмънт’’ АД заплащат измерената от уредите за търговско мерене активна електрическа енергия
 • Осъществяването на максимално точни прогнози води до извличане на максимален финансов ефект
 • Отговорност за непрекъснатост на електрозахранването и качество на електрическата енергия – мрежовите услуги остават отговорност на съответното електроразпределително предприятие в съответния електроразпределителен район
 • Участие в балансиращи групи – намаляване на отрицателния финансов ефект върху участниците в групата
 • При агрегиране на небалансите на участниците в балансиращата група се реализират спестявания
 • Спестяванията се разпределят между участниците в балансиращата група съгласно Правилата за търговия с електроенергия (ПТЕЕ) и Правилата за разпределяне на небалансите в дадената балансираща група
 • Механизъм на закупуване на електроенергия от свободния пазар
 1. Избор на доставчик, който да е търговец на електроенергия със статус „Активен“
 2. Регистриране като участник на свободния пазар –процедурата по извеждането на свободния пазар се извършва напълно безплатно от „Енергоинвестмънт“ АД
 3. Възможност за упълномощаване на наш служител, който да извърши цялата процедура от ваше име, което ще ви спести време и усилия

 

Енергоинвестмънт АД © 2020 | Права за ползване | Декларация за поверителност | Настройки на бисквитките|Уеб дизайн